ISPRES-AP Section Leaders

Kotaro Yoshimura

Japan

Hiroshi Mizuno

Japan

Kenji Kusumoto

Japan

Jae-Ho Jeong

Korea

Kwang-Sik Kook

Korea

Dae-Hyun Lew

Korea

Jae-Woo Park

Korea

Facheng Li

China

Jianxing Song

China

Weigang Cao

China

Shyigen Chen

Taiwan

Yur-Ren Kuo

Taiwan

Huang-Kai Kao

Taiwan

Kim-Shea Lee

Malaysia

Kamol Wattanakrai

Thailand